5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
140 141
Garanti og erstatning av deler
18
JABRA (GN Netcom) gir garanti for dette produktet for alle material- eller
produksjonsdefekter for to år fra opprinnelig kjøpsdato.Betingelsene for denne
garantien og vårt ansvar iht.denne garantien er som følger:
Garantien gjelder kun for opprinnelig kjøper.
Det må fremvises kopi av kvittering eller annet kjøpsbevis.Dersom du ikke har kjøpsbevis,
regnes garantien fra starten av produksjonsdatoen som er merket på produktet.
Garantien er ikke gyldig hvis serienummeret,datokodetiketten eller produktetiketten
fjernes,eller dersom produktet har blitt utsatt for fysisk mishandling,feilaktig
installering,modifisering eller reparasjon foretatt av uautoriserte tredjeparter.
JABRAs (GN Netcom) produktansvar er begrenset til reparasjon eller utskifting av
produktet etter eget forgodtbefinnende.
Enhver underforstått garanti for JABRAs (GN Netcom) produkter er begrenset til to år
fra kjøpsdato for alle parter,inkludert ledninger og konnektorer.
Unntatt fra denne garantien er forbrukskomponenter med begrenset levetid som er
utsatt for normal slitasje,som mikrofonvindskjermer,øreputer,dekorative overflater,
batterier og annet tilbehør.
JABRA (GN Netcom) er ikke erstatningsansvarlig for noen bi- eller følgeskader som
resultat av bruk eller misbruk av noen av JABRAs (GN Netcom) produkter.
Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter,og du kan også ha andre rettigheter
som varierer avhengig av område.
Med mindre annet er oppgitt i brukerhåndboken,må brukeren ikke,under noen
omstendigheter,prøve å utføre service,justeringer eller reparasjoner på denne
enheten,innenfor eller utenfor garantiperioden.Den må returneres til salgssted,
fabrikk eller autorisert serviceagentur for slikt arbeid.
JABRA (GN Netcom) påtar seg ikke ansvar for tap eller skade som oppstår under frakt.
Reparasjonsarbeid som er fortatt på JABRAs (GN Netcom) produkter av uautoriserte
tredjeparter fører til at garantien oppheves.
Ordliste
19
1
Bluetooth er en radioteknologi som er utviklet for å koble sammen enheter,som f.
eks.mobiltelefoner og headset,uten ledninger eller kabler over korte avstander på
ca.ti meter.Mer informasjon finner du på www.bluetooth.com
2
Bluetooth-profiler er protokoller som Bluetooth-enheter bruker for å kommunisere
med andre enheter.Bluetooth-telefoner støtter forskjellige profilsett – de fleste
støtter headsetprofilen,men noen støtter håndfriprofilen og andre støtter begge
profilene.For at en telefon skal støtte en viss profil,må telefonprodusenten
implementere visse obligatoriske funksjoner i telefonens programvare.
3
Paring oppretter en unik,kryptert kommunikasjonsforbindelse mellom to Bluetooth-
enheter og lar dem kommunisere med hverandre.Bluetooth-enheter virker ikke
dersom enhetene ikke er paret med hverandre.
4
Passkey eller PIN er en hemmelig kode som må tastes inn på telefonen for at den
skal kunne pares med FreeSpeak.Når du allerede har paret mobiltelefonen med
FreeSpeak,vil telefonen og headsettet gjenkjenne hverandre og telefonen vil hoppe
over oppdagelses- og godkjennelsesprosessen og automatisk godta overføringen.
Norsk
Norsk
Dette produktet er CE-merket iht.bestemmelsene i R & TTE-direktivet (1999/5/EC).
GN Netcom erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med de
vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
For ytterligere informasjon,se http://www.gnnetcom.com
Merk at dette produktet bruker radiofrekvensbånd som ikke er harmonisert innenfor
EU.Innenfor EU er dette produktet beregnet for bruk i Østerrike,Belgia,Danmark,
Finland,Frankrike,Tyskland,Hellas,Irland,Italia,Luxemburg,Nederland,Portugal,
Spania,Sverige,Storbritannia og innenfor EFTA på Island,i Norge og i Sveits.
Brukere har ikke tillatelse til å foreta endringer eller på noen måte modifisere
enheten.Endringer eller modifikasjoner som det ikke er gitt uttrykkelig tillatelse til
fra JABRA (GN Netcom) vil oppheve brukerens autorisering til å bruke utstyret.
Bluetooth er et varemerke som eies av Bluetooth SIG,Inc.
Sertifisering og sikkerhetsgodkjennelse
17