5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
70 71
Garantie & Vervanging van onderdelen
18
JABRA (GN Netcom) garandeert dat dit product vrij is van alle gebreken in materiaal en
afwerking voor een periode tot twee jaar vanaf de datum van aankoop.De voorwaarden
van deze garantie en onze verplichtingen krachtens deze garantie zijn als volgt:
De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper.
U dient een kopie van uw kwitantie of een ander betalingsbewijs te overleggen.
Zonder aankoopbewijs wordt aangenomen dat uw garantieperiode is begonnen op
de fabricagedatum die is vermeld op het product.
De garantie geldt niet als het serienummer,de datumcode of het productetiket is
verwijderd of als het product is blootgesteld aan een onzorgvuldige behandeling,
verkeerd is geïnstalleerd,is gewijzigd of is gerepareerd door onbevoegde derden.
De verplichtingen van JABRA (GN Netcom) met betrekking tot zijn producten zijn beperkt
tot de reparatie of de vervanging van het product,zulks ter beoordeling van JABRA.
Elke impliciete garantie op JABRA (GN Netcom) producten is beperkt tot twee jaar vanaf
de datum van aankoop en geldt voor alle onderdelen,inclusief snoeren en stekkers.
Specifiek uitgesloten van elke garantie zijn gebruiksonderdelen met een beperkte
levensduur die onderhevig zijn aan normale slijtage,zoals windschermen voor de
microfoon,oorkussentjes,sierkappen,batterijen en andere accessoires.
JABRA (GN Netcom) is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die
voortvloeit uit het gebruik of misbruik van JABRA (GN Netcom) producten.
Deze garantie geeft u specifieke rechten,maar u kunt ook over andere rechten
beschikken die plaatselijk kunnen verschillen.
Behoudens andere instructies in de Gebruiksaanwijzing mag de gebruiker nimmer
onderhouds-,afstel- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan dit apparaat,ongeacht of dit
wel of niet onder de garantie valt.Het apparaat moet voor alle genoemde werkzaamheden
worden teruggestuurd naar de winkel,de fabriek of een erkend servicebedrijf.
JABRA (GN Netcom) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een defect of schade
die is ontstaan tijdens de verzending.Indien reparatiewerkzaamheden aan JABRA (GN
Netcom) producten worden uitgevoerd door onbevoegde derden,vervalt de garantie.
Nederlands
Nederlands
De headset bewaren
16
Dit product heeft een EU-keurmerk overeenkomstig de bepalingen van de
R & TTE-richtlijn (99/5/EG).
Hierbij verklaart GN Netcom dat dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.
Verdere informatie vindt u op:http://www.gnnetcom.com
Wij wijzen u erop dat dit product gebruik maakt van radiofrequentiebanden die
niet zijn geharmoniseerd in de EU.Binnen de EU is dit product bedoeld voor
gebruik in Oostenrijk,België,Denemarken,Finland,Frankrijk,Duitsland,Griekenland,
Ierland,Italië,Luxemburg,Nederland,Portugal,Spanje,Zweden,Groot-Brittannië en
binnen de EFTA in IJsland,Noorwegen en Zwitserland.
Gebruikers mogen op geen enkele manier veranderingen of wijzigingen
aanbrengen in het apparaat.Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door JABRA (GN Netcom),leiden ertoe dat de gebruiker de
bevoegdheid om het apparaat te gebruiken verliest.
Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG,Inc.
Certificering en veiligheidsgoedkeuring
17
1. Bewaar de JABRA FreeSpeak 250 altijd met de voeding uitgeschakeld en op een
veilige plaats.
2. Bewaar de headset niet bij hoge temperaturen (boven 60° C / 134 F) – bijvoorbeeld
in een warme auto of in direct zonlicht (hierdoor kunnen de prestaties
verslechteren en wordt de levensduur van de batterij verminderd).
3. Stel de headset of de bijgeleverde onderdelen niet bloot aan regen of ander vocht.