5.0

Out of 1 Ratings

Owner's of the Jabra Headphones FreeSpeak gave it a score of 5.0 out of 5. Here's how the scores stacked up:
 • Reliability

  5.0 out of 5
 • Durability

  5.0 out of 5
 • Maintenance

  5.0 out of 5
 • Performance

  5.0 out of 5
 • Ease of Use

  5.0 out of 5
of 87
 
126 127
Garanti och utbyte av komponenter
18
JABRA (GN Netcom) lämnar garanti på alla materialfel och tillverkningsfel på den här
produkten under en tvåårsperiod från det ursprungliga inköpsdatumet.Villkoren i
garantin och våra skyldigheter enligt garantin framgår av följande punkter:
Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen.
En kopia av kvittot eller annat inköpsbevis krävs.Utan inköpsbevis anses garantin
vara påbörjad det tillverkningsdatum som produkten är märkt med.
Garantin ogiltigförklaras om serienumret,etiketten med datumkoden eller
produktetiketten tas bort,eller om produkten har missbrukats fysiskt,installerats
felaktigt,modifierats eller reparerats av en obehörig tredje part.
Ansvaret för JABRA:s (GN Netcoms) produkter skall begränsas till reparation eller
utbyte av produkten efter eget godtycke.
Eventuell underförstådd garanti på JABRA:s (GN Netcoms) produkter begränsas till
två år från inköpsdatumet för alla delar,inklusive eventuella sladdar och kontakter.
Särskilt undantagna från garanti är förbrukningsartiklar med begränsad livslängd
som utsätts för normalt slitage,såsom vindskydd till mikrofonen,skydd till
hörsnäckan,dekorativ ytbehandling,batterier och andra tillbehör.
JABRA (GN Netcom) ansvarar inte för några följdskador som uppstår på grund av
användning eller missbruk av någon produkt från JABRA (GN Netcom).
Den här garantin ger dig särskilda rättigheter och du kan även ha andra rättigheter
som varierar mellan olika områden.
Om inte annat anges i bruksanvisningen har användaren under inga omständigheter
rätt att försöka utföra service,göra justeringar av eller reparera den här enheten,
oavsett om det sker inom garantitiden eller inte.Enheten måste returneras till
inköpsstället,fabriken eller en behörig servicebyrå för allt sådant arbete.
JABRA (GN Netcom) ansvara inte för eventuella förluster eller skador som uppstår vid
leverans.Reparationsarbete som utförs på JABRA:s (GN Netcoms) produkter av en
obehörig tredje part medför att garantin ogiltigförklaras.
Ordlista
19
1
Bluetooth är en radioteknik som utvecklats för att ansluta enheter,såsom
mobiltelefoner och headsets,utan trådar eller sladdar över ett kort avstånd om ca 10
meter.Se www.bluetooth.com för mer information.
2
Bluetooth-profiler är protokoll med hjälp av vilka Bluetooth-enheter kommunicerar
med andra enheter.Bluetooth-telefoner stödjer olika uppsättningar av profiler – de
flesta stödjer headset-profilen men en del stödjer handsfreeprofilen och andra
stödjer bägge profiler.För att stödja en viss profil,måste en telefontillverkare
implementera särskilda obligatoriska funktioner i telefonens programvara.
3
“Para ihop”skapar en unik och krypterad kommunikationslänk mellan två
Bluetooth-anpassade enheter och tillåter dem att kommunicera med varandra.
Bluetooth-enheter fungerar inte om enheterna inte har parats ihop med varandra.
4
Lösenordet eller PIN-koden är en hemlig kod som behöver anges på telefonen för
att para ihop mobiltelefonen med FreeSpeak.Om du redan har parat ihop
mobiltelefonen med FreeSpeak,känner telefonen och headsetet igen varandra och
telefonen förbikopplar avkännings- och autentiseringsprocessen och accepterar
automatiskt transmissionen.
Svenska
Svenska
Den här produkten är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i direktivet
R & TTE (99/5/EG).
GN Netcom intygar härmed att den här produkten uppfyller de nödvändiga kraven
och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Mer information finns på http://www.gnnetcom.com
Observera att den här produkten använder radiofrekvensband som inte har
samordnats inom EU.Inom EU är den här produkten avsedd att användas i
Österrike,Belgien,Danmark,Finland,Frankrike,Tyskland,Grekland,Irland,Italien,
Luxemburg,Nederländerna,Portugal,Spanien,Sverige,Storbritannien och inom
EFTA i Island,Norge och Schweiz.
Användare får inte utföra ändringar eller modifiera enheten på något sätt.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av JABRA (GN
Netcom) ogiltigförklarar användarens rätt att använda utrustningen.
Bluetooth är ett varumärke som ägs av Bluetooth SIG,Inc.
Certifiering och säkerhetsgodkännanden
17